განათლების სახლი ბათუმი აცხადებს მიღებას ბუღალტრული აღრიცხვის ორთვიან კურსზე

img
განცხადების აღწერილობა


განათლების სახლი ბათუმი გაძლევთ შესაძლებლობას,  მიიღოთ კვალიფიციური განათლება ბუღალტრულ აღრიცხვაში.
 
გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი.
 
კურსის წამყვანი ლექტორი: საერთაშორისო გამოცდილებისმქონე ქალბატონი თამთა ბერიძე
მეცადინეობის დაწყების თარიღი: 20  სექტემბერი
რეგისტრაცია: 15 სექტემბრამდე
კურსის ხანგრძლივობა: 2 თვე, 60 საათი
მეცადინეობის ინტენსივობა: კვირაში სამჯერ ორი საათი
ფასი: 350 ლარი 
მისამართი: ბათუმი, ნიკო ფიროსმანის #8
ტელ.: 597 809 993
 
 
ბუღალტრული აღრიცხვა
(თემატიკა)
 
1.      ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპები
·       ბუღალტერიის არსი
·       ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპები
·       აქტივები
·       ვალდებულებები
·       საკუთარი კაპიტალი
·       ბალანსი
 
2.    ბუღალტრული ანგარიშების არსი
·      სალაროს ოპერაციების აღრიცხვა
·      ოპერაციების ასახვა საბანკო ანგარიშებზე
·      წინასწარ გაწეული ხარჯების აღრიცხვა
 
3.     სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა
·      სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაცია
·      სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების მოძრაობის დოკუმენტაცია
·      მზა პროდუქციის თვითღირებულების განსაზღვრა
 
4.     მოკლევადიანი მოთხოვნების აღრიცხვა
·      გაყიდვა განვადებით
·      უიმედო და საეჭვო მოთხოვნები
·      მოთხოვნები მეკავშირე საწარმოს მიმართ
·      მოთხოვნები საწარმოს დაქირავებულ მუშაკთა, ხელძღვანელობისა და პარტნიორების მიმართ
·      კაპიტალის შევსებაზე პარტნიორის გრძელვადიანი მოთხოვნის მიმდინარე ნაწილი
·      მომწოდებლისათვის გადახდილი ავანსები
·      დარიცხული მოთხოვნები
·      სათამასუქო მოთხოვნები
 
5.     ვალდებულებების აღრიცხვა
·       სავაჭრო კრედიტორული დავალიანება უცხოურ ვალუტაში
·       მიღებული ავანსების აღრიცხვა
·       როიალტი და საკომისიო გადასახადი
·       სასესხო ვალდებულებების აღრიცხვა
·       გადასახდელი თამასუქები
·       გადასახდელი დივიდენდები
 
 
6.     გრძელვადიანი ვალდებულებები
·      ობლიგაციების აღრიცხვა
·      გასანაღდებელი თამასუქები
·      საგარანტიო ანარიცხების აღრიცხვა
·      ვალდებულება ფინანსურ იჯარაზე
·      ჩვეულებრივი იჯარის აღრიცხვა
 
7.     ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა
·      საკუთარი ძალებით მშენებლობა
·      ძირითადი საშუალებების ცვეთა
·      ძირითადი საშუალების აღიარების შეწყვეტა
·      უსასყიდლოდ გადაცემა
·      ძირითადი საშუალებების გადაფასება
 
8.     არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა
·      საწარმოში წარმოქმნილი არამატერიალური აქტივი
·      არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია
·      არამატერიალურ აქტივებთან დაკავშირებული ოპერაციების აღრიცხვა
·      არამატერიალური აქტივების გადაფასება
·      გუდვილი
 
9.     შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა
·       მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი
·       გაყიდული საქონლის უკან დაბრუნება და ფასდათმობა
·       სასაქონლო მატერიალური მარაგის კორექტირება
·       ხარჯების ცნება და კლასიფიკაცია
·       საგადასახადო აღრიცხვის წესები
·       შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვის პრინციპები
·       შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა საკასო მეთოდით
·       შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა დარიცხვის მეთოდით
·       დარიცხვის მეთოდით ხარჯების გაწევის მომენტი
 
10.  საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა
·      საწესდებო კაპიტალის აღრიცხვა შპს-ში
·      რეზერვების აღრიცხვა
·      ბუღალტრული აღრიცხვა
 
11.  ინვესტიციების აღრიცხვა
·       გრძელვადიანი ინვესტიციების მიმდინარე ნაწილი
 
12.  ფინანსური ანგარიშგება
·      ბალანსი
·      მოგება ზარალის ანგარიშგება
·      ანგარიშგება ფულადი ნაკადების შესახებ  
·       კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება
·       ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები
 
13.  საგადასახადო კოდექსი
·       ეკონომიკური საქმიანობა 
·       გადასახადის სახეები
·       პირველადი საგადასახადო დოკუმენტი
·       მიკრო ბიზნესისა და მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭება
·       საშემოსავლო გადასახადის აღრიცხვა (დაბეგვრის ობიექტი, გადასახადისაგან განთავისუფლება)
·       დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ) აღრიცხვა
·       მოგების გადასახადი -  წლიური განაკვეთი, გამოანგარიშება, დეკლარაციის წარდგენა
და გადახდა
·       ქონების გადასახადი  
·       აქციზის აღრიცხვა
·       იმპორტის გადასახადი
·       გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავების წესი
 
14.  საქართველოს კანონი ,,მეწარმეთა შესახებ“ გამოყენების სფერო
15.  შრომის კოდექსის განმარტებები 
 

              

    

მაღალკვალიფიციური მომზადება ხელმისაწვდომ ფასად